Reklamacje i zwrot towaru

1. Sklep „Histents.com” działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dlatego też sprawy rezygnacji, zwrotów i reklamacji towaru są regulowane przez prawo polskie.

2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący posiada prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty dostarczenia przesyłki.

3. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Kupujący winien przesłać na własny koszt otrzymane produkty, na adres Sprzedawcy z pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zakupionych towarów zawierającym datę, podpis Kupującego oraz wskazanie jak i gdzie mają być zwrócone pieniądze. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych wynikających z dokonania powyższych czynności.

4. Zwrotowi podlega jedynie towar nie używany i nie zniszczony.

5. Sprzedawca oświadcza, że uwzględni wszelkie reklamacje wynikające z wadliwego działania i funkcjonowania oferowanych produktów, nie spowodowanego ich niewłaściwym użytkowaniem.

6. W celu uznania reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przesłania na własny koszt, transportem uzgodnionym ze sprzedawcą na adres siedziby Sprzedawcy wadliwego produktu z opisem uszkodzenia lub wady w działaniu. Sprzedawca, po uznaniu reklamacji, zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy wad produktu, a w przypadku niemożności naprawy lub gdy koszty naprawy będą zbyt wysokie, do wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad i przesłanie go na adres Kupującego na koszt Sprzedającego w terminie 14 dni roboczych oraz zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym, poniesionych przez Kupującego kosztów przesyłki zwrotnej. 14-to dniowy termin reklamacji liczony jest od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.

7. W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub, w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci równowartość reklamowanego produktu i kosztów reklamowanej przesyłki.

8. Mając na uwadze dobro Kupującego Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy załatwianiu czynności związanych ze zwrotem oraz reklamacją produktów.

9. Umyślne działanie na szkodę firmy poprzez niekonsultowany ze Sprzedawcą nieuzasadniony wybór zbyt drogiego środka transportu, może być przyczyną odmowy zwrotu kosztów związanych z wysyłką reklamowanych towarów.

10. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanych towarów.

11. Wszelką korespondencję dotyczącą zwrotów, reklamacji czy rezygnacji z zamówienia prosimy kierować pod adres mailowy: info@histents.com ewentualnie pod adres:

 

Aleksander Zmuda Trzebiatowski

ul. Bema 91-105

87-100 Toruń

 

 

1. Sklep „Histents.com” działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dlatego też sprawy rezygnacji, zwrotów i reklamacji towaru są regulowane przez prawo polskie.

2. Kupujący posiada prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przesyłki.

3. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Kupujący winien przesłać na własny koszt otrzymane produkty, na adres Sprzedawcy z oświadczeniem w formie pisamnej lub elektronicznej o rezygnacji z zakupionych towarów zawierającym datę, podpis Kupującego oraz wskazanie jak i gdzie mają być zwrócone pieniądze. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych wynikających z dokonania powyższych czynności. Oświadczenie oraz zwracany towar można przesłać na adres:
HISTENTS
Aleksander Zmuda Trzebiatowski
Gen. Józefa Bema 91-105
87-100 Toruń, Polska
lub na adres: info@histents.com

4. Zwracany towar nie powinien nosić cech zużycia wykraczających poza zwykły zarzad mający na celu stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania towarów. W przypadku towarów,, których wartość została obniżona przez klienta w wyniku korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, kupujący ma w dalszym ciągu prawo do odstąpienia od umowy, a sprzedający ma prawo do uzyskania odszkodowania od kupującego za utraconą wartość towaru.

5. Sprzedawca oświadcza, że uwzględni wszelkie reklamacje wynikające z wadliwego działania i funkcjonowania oferowanych produktów, nie spowodowanego ich niewłaściwym użytkowaniem.

6. W celu uznania reklamacji Kupujący zobowiązany jest do przesłania na własny koszt, transportem uzgodnionym ze sprzedawcą na adres siedziby Sprzedawcy wadliwego produktu z opisem uszkodzenia lub wady w działaniu. Sprzedawca, po uznaniu reklamacji, zobowiązuje się w pierwszej kolejności do naprawy wad produktu, a w przypadku niemożności naprawy lub gdy koszty naprawy będą zbyt wysokie, do wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad i przesłanie go na adres Kupującego na koszt Sprzedającego w terminie 14 dni roboczych oraz zwrotu, w sposób uzgodniony z Kupującym, poniesionych przez Kupującego kosztów przesyłki zwrotnej. 14-to dniowy termin reklamacji liczony jest od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.

7. W przypadku niemożności wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad Sprzedawca zaproponuje Kupującemu inny produkt o podobnych właściwościach lub, w sposób uzgodniony z Kupującym, zwróci równowartość reklamowanego produktu i kosztów reklamowanej przesyłki lub obniży cenę produktu.

8. Mając na uwadze dobro Kupującego Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy załatwianiu czynności związanych ze zwrotem oraz reklamacją produktów.

9. Umyślne działanie na szkodę firmy poprzez niekonsultowany ze Sprzedawcą nieuzasadniony wybór zbyt drogiego środka transportu, może być przyczyną odmowy zwrotu kosztów związanych z wysyłką reklamowanych towarów.

10. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanych towarów.

11. Wszelką korespondencję dotyczącą zwrotów, reklamacji czy rezygnacji z zamówienia prosimy kierować pod adres mailowy: info@histents.com ewentualnie pod adres:

 

Aleksander Zmuda Trzebiatowski

ul. Bema 91-105

87-100 Toruń